بنر صفحه دانلود ست اپ

برنامه CLASSIC SETUP برای انجام تنظیمات پیشرفته روی دستگاه  G1ULTRA می باشد.

بوسیله این برنامه می توان برای ریموتها، زونها و سنسورهای بی سیم نام تعریف کرد. نام تعریف شده هنگام ارسال گزارش در پیامک ها درج می شود. همچنین بوسیله آن می توان دسترسی کاربران را تعیین کرد. 

این برنامه برای انجام تنظیمات بوده و برای کنترل سیستم می بایست از سایر برنامه ها استفاده کرد.